Data of a Given Property For All Elements

      
Atomic # Symbol Name Standard Potential
                       
89AcActiniumAc3+⇔ Ac (-2.200 V)
13AlAluminumAl3+⇔ Al (-1.662 V)
95AmAmericiumAm2+⇔ Am (-1.900 V),   Am3+⇔ Am (-2.048 V)
51SbAntimonySbO+ + 2 H+⇔ Sb + H2O (0.210 V),  Sb + 3 H+⇔ SbH3 (-0.510 V)
18ArArgonInert
33AsArsenicH3AsO4 + 3 H+⇔ As + 3 H2O (0.250 V),  As + 3 H+⇔ AsH3 (-0.600 V)
85AtAstatineNone
56BaBariumBa2+⇔ Ba (-2.912 V)
97BkBerkeliumBk3+⇔ Bk2+ (-2.800 V)
4BeBerylliumBe2+⇔ Be (-1.847 V)
83BiBismuthBi3+⇔ Bi (0.308 V)
107BhBohriumNone
5BBoronB(OH)3 + 3 H+⇔ B + 3 H2O (-0.870 V)
35BrBromineBr2 (aq) ⇔ 2 Br- (1.087 V),   Br2 (l)⇔ 2 Br- (1.066 V)
48CdCadmiumCd2+⇔ Cd (-0.400 V)
20CaCalciumCa+⇔ Ca (-3.800 V),   Ca2+⇔ Ca (-2.868 V)
98CfCaliforniumCf 2+⇔ Cf (-2.120 V),   Cf 3+⇔ Cf (-1.940 V)
6CCarbonCO2 + 2 H+⇔ CO + H2O (-0.120 V),  CO2 + 2 H+⇔ HCOOH (-0.200 V)
58CeCeriumCe3+⇔ Ce (-2.336 V),   Ce4+⇔ Ce3+ (1.610 V)
55CsCesiumCs+⇔ Cs (-3.026 V)
17ClChlorineCl2 (g) ⇔ 2 Cl- (1.360 V)
24CrChromiumCr3+⇔ Cr2+ (-0.420 V),   Cr3+⇔ Cr (-0.740 V)
27CoCobaltCo2+⇔ Co (-0.280 V),   Co3+⇔ Co2+ (1.820 V)
112CnCoperniciumNone
29CuCopperCu+⇔ Cu (0.520 V),   Cu2+⇔ Cu (0.337 V)
96CmCuriumCm3+⇔ Cm (-2.040 V)
110DsDarmstadtiumNone
105DbDubniumNone
66DyDysprosiumDy2+⇔ Dy (-2.200 V),   Dy3+⇔ Dy (-2.295 V)
99EsEinsteintiumEs2+⇔ Es (-2.230 V),   Es3+⇔ Es (-1.910 V)
68ErErbiumEr2+⇔ Er (-2.000 V),   Er3+⇔ Er (-2.331 V)
63EuEuropiumEu2+⇔ Eu (-2.812 V),   Eu3+⇔ Eu (-1.991 V)
100FmFermiumFm2+⇔ Fm (-2.300 V),   Fm3+⇔ Fm (-1.890 V)
114FlFleroviumNone
9FFluorineF2 (g) ⇔ 2 F- (2.870 V)
87FrFranciumFr+⇔ Fr (-2.900 V)
64GdGadoliniumGd3+⇔ Gd (-2.279 V)
31GaGalliumGa3+⇔ Ga (-0.530 V)
32GeGermaniumGe4+⇔ Ge (0.120 V)
79AuGoldAu+⇔ Au (1.830 V),   Au3+⇔ Au (1.520 V)
72HfHafniumHfO(OH)2 + H2O⇔ Hf + 4 OH- (-2.500 V)
108HsHassiumNone
2HeHeliumInert
67HoHolmiumHo2+⇔ Ho (-2.100 V),   Ho3+⇔ Ho (-2.330 V)
1HHydrogen2 H+⇔ H2 (0.000 V),   H2⇔ 2 H- (-2.230 V)
49InIndiumIn3+⇔ In (-0.340 V)
53IIodineI2 (s) ⇔ 2 I- (0.540 V)
77IrIridiumNone
26FeIronFe2+⇔ Fe (-0.440 V),   Fe3+⇔ Fe (-0.040 V)
36KrKryptonInert
57LaLanthanumLa3+⇔ La (-2.379 V)
103LrLawrenciumLr3+⇔ Lr (-1.960 V)
82PbLeadPb2+⇔ Pb (-0.126 V)
3LiLithiumLi+⇔ Li (-3.040 V)
116LvLivermoriumNone
71LuLutertiumLu3+⇔ Lu (-2.280 V)
12MgMagnesiumMg2+⇔ Mg (-2.372 V)
25MnManganeseMn2+⇔ Mn (-1.185 V)
109MtMeitneriumNone
101MdMendeleviumMd2+⇔ Md (-2.400 V)
80HgMercuryHg2+⇔ Hg (l) (0.850 V),   Hg22+⇔ 2 Hg (l) (0.800 V)
42MoMolybdenumMoO2 + 4 H+⇔ Mo + 2 H2O (-0.150 V),  H2MoO4 + 6 H+⇔ Mo + 4 H2O (0.110 V)
115McMoscoviumNone
60NdNeodymiumNd2+⇔ Nd (-2.100 V),   Nd3+⇔ Nd (-2.323 V)
10NeNeonInert
93NpNeptuniumNp3+⇔ Np (-1.856 V)
28NiNickelNi2+⇔ Ni (-0.250 V)
113NhNihoniumNone
41NbNiobiumNb3+⇔ Nb (-1.099 V)
7NNitrogenN2O + 2 H+⇔ N2 + H2O (1.770 V)
102NoNobeliumNo2+⇔ No (-2.500 V)
118OgOganessonNone
76OsOsmiumNone
8OOxygen1/2 O2 + 2 H+⇔ H2O (1.230 V),  O3 + 2 H+⇔ O2 + H2O (2.070 V)
46PdPalladiumPd2+⇔ Pd (0.915 V)
15PPhosphorusH3PO2 + H+⇔ P + 2 H2O (-0.510 V)
78PtPlatinumPt2+⇔ Pt (1.188 V)
94PuPlutoniumPu3+⇔ Pu (-2.031 V)
84PoPoloniumNone
19KPotassiumK+⇔ K (-2.931 V)
59PrPraseodymiumPr2+⇔ Pr (-2.000 V),   Pr3+⇔ Pr (-2.353 V)
61PmPromethiumPm2+⇔ Pm (-2.200 V)
91PaProtactiniumPa4+⇔ Pa3+ (-1.900 V)
88RaRadiumRa2+⇔ Ra (-2.800 V)
86RnRadonNone
75ReRheniumRe3+⇔ Re (0.300 V)
45RhRhodiumNone
111RgRoentgeniumNone
37RbRubidiumRb+⇔ Rb (-2.980 V)
44RuRutheniumNone
104RfRutherfordiumNone
62SmSamariumSm2+⇔ Sm (-2.680 V),   Sm3+⇔ Sm (-2.304 V)
21ScScandiumSc3+⇔ Sc (-2.077 V)
106SgSeaborgiumNone
34SeSeleniumH2SeO3 + 4 H+⇔ Se + 3 H2O (0.740 V),  Se⇔ Se-2 (-0.920 V)
14SiSiliconSiO2 + 4 H+⇔ Si + 2 H2O (-0.860 V)
47AgSilverAg+⇔ Ag (0.799 V),   Ag2+⇔ Ag+ (1.980 V)
11NaSodiumNa+⇔ Na (-2.710 V)
38SrStrontiumSr+⇔ Sr (-4.100 V),   Sr2+⇔ Sr (-2.899 V)
16SSulfurH2SO3 + 4 H+⇔ S + 3 H2O (0.450 V),  S⇔ S-2 (-0.480 V)
73TaTantalumTa3+⇔ Ta (-0.600 V)
43TcTechnetiumNone
52TeTelluriumTe ⇔ Te2- (-1.143 V)
117TsTennessineNone
65TbTerbiumTb3+⇔ Tb (-2.280 V)
81TlThalliumTl+⇔ Tl (-0.340 V),   Tl3+⇔ Tl (0.720 V)
90ThThoriumTh4+⇔ Th (-1.899 V)
69TmThuliumTm2+⇔ Tm (-2.400 V),   Tm3+⇔ Tm (-2.319 V)
50SnTinSn2+⇔ Sn (-0.130 V),   Sn4+⇔ Sn2+ (0.150 V)
22TiTitaniumTi2+⇔ Ti (-1.630 V),   Ti3+⇔ Ti (-1.370 V)
74WTungstenWO2 + 4 H+⇔ W + 2 H2O (-0.120 V)
92UUraniumU3+⇔ U (-1.798 V),   U4+⇔ U3+ (-0.520 V)
23VVanadiumV2+⇔ V (-1.130 V),   V3+⇔ V2+ (-0.260 V)
54XeXenon[HXeO6]3- + 5 H2O⇔ Xe + 11 OH- (1.180 V)
70YbYtterbiumYb2+⇔ Yb (-2.760 V),   Yb3+⇔ Yb (-2.190 V)
39YYttriumY3+⇔ Y (-2.372 V)
30ZnZincZn2+⇔ Zn (-0.762 V)
40ZrZirconiumZr4+⇔ Zr (-1.450 V)